Πρακτική Άσκηση

Η Πρακτική Άσκηση σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (άρθρο 23 του Ν. 4186/2013 για την «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις»). Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τα σχετικά έγγραφα:

 1. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΕΚ
 2. ΦΕΚ_ΚΥΑ_ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ_1953_10-9-2015

Διαδικασία Έναρξης Πρακτικής Άσκησης:

BHMA 1. Κατάθεση δικαιολογητικών - Αποδοχή Εργοδότη

Κάθε καταρτιζόμενος που επιθυμεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση υποβάλλει:

 1. Αίτηση - δήλωση στο Ι.Ε.Κ. που φοιτά, με την οποία δηλώνει την υπηρεσία ή την επιχείρηση που τον έχει αποδεχθεί για Πρακτική Άσκηση (κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε στην αίτηση έναρξης πρακτικής).
 2. Βεβαίωση εργοδότη, με την οποία ο εργοδότης βεβαιώνει ότι αποδέχεται τον καταρτιζόμενο για πρακτική άσκηση διάρκειας 960 ωρών, δηλώνοντας με σαφήνεια την έναρξη και λήξη της περιόδου της Πρακτικής Άσκησης, περιγράφοντας το αντικείμενο εργασίας της επιχείρησης και το αντικείμενο της απασχόλησης του καταρτιζόμενου, καθώς και ότι αποδέχεται την εποπτεία του έργου της πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση πρέπει να είναι σχετική με την ειδικότητα κατάρτισης. (κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την βεβαίωση εργοδότη).
 3. Τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) στο ΙΚΑ.

BHMA 2. Έκδοση Έγκρισης Π.Α.

Ο διευθυντής του ΙΕΚ εγκρίνει την έναρξη της πρακτικής άσκησης και συντάσσει τη σχετική απόφαση.

Από τη γραμματεία του ΙΕΚ υποβολής των δικαιολογητικών (Γραμματεία ΙΕΚ Τρικάλων), ο καταρτιζόμενος παίρνει:

 • την Έγκριση Π.Α.
 • το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.)

BHMA 3. Πρακτική Άσκηση στον Εργοδότη

Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) και δέκατη πέμπτη (15) ημέρα κάθε μήνα. Το ωράριο Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται στις έξι (6) έως οκτώ (8) ώρες ημερησίως, πρωί ή απόγευμα, ποτέ όμως νύχτα (5 ημέρες εβδομαδιαίως), και πραγματοποιείται με ευθύνη των υπευθύνων των φορέων απασχόλησης και με την εποπτεία των Ι.ΕΚ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ημερήσια και εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, όπως αυτές προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις επίσημες αργίες. Κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο ασκούμενος και ο φορέας συμπληρώνουν καθημερινά και ανελλιπώς το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, το οποίο παρέχεται στους καταρτιζόμενους από το ΙΕΚ μαζί με την παράδοση της απόφασης έγκρισης έναρξης πρακτικής άσκησης.

BHMA 4. Παράδοση Βιβλίου Π.Α.

Μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης ο εργοδότης - νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα απασχόλησης βεβαιώνει ότι o καταρτιζόμενος πραγματοποίησε την Π.Α. στην ανωτέρω επιχείρηση/οργανισμό καθώς και το διάστημα της επιτυχούς ολοκλήρωσης. (κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την βεβαίωση λήξης Π.Α.).

Την ίδια μέρα με την λήξη της Π.Α., ο καταρτιζόμενος παραδίδει στο ΙΕΚ Τρικάλων:

 • το Βιβλίο Π.Α.
 • τη «Βεβαίωση Λήξης Πρακτικής Άσκησης» του Εργοδότη

και το ΙΕΚ εκδίδει τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ), με την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, εκτός από την Π.Α. η φοίτηση και στα τέσσερα εξάμηνα της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης.

Ασφάλεια κατά τη διάρκεια της Π.Α.

Τα Ι.Ε.Κ., δημόσια και ιδιωτικά, μεριμνούν για την ασφάλιση των πρακτικά ασκούμενων/μαθητευόμενων στο Ι.Κ.Α., μόνο για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, με ποσοστό 1% επί του ετήσιου τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως ισχύει κάθε φορά. Η εν λόγω δαπάνη βαρύνει τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τα δημόσια Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στην αρμοδιότητά της (ΚΥΑ 139931/08-09-2015, ΦΕΚ 1953/B/10-09-2015 «Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία Καταρτιζομένων Ι.Ε.Κ.»).

Απαλλαγή πρακτικής άσκησης

Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης. ?Οι σπουδαστές των I.E.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται αυτά στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (άρθρο 47, παρ. 3 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118)).

Δικαιολογητικά απαλλαγής ή προσμέτρησης ημερομισθίων στην Π.Α.

Στις περιπτώσεις απαλλαγής από την Πρακτική Άσκηση ή προσμέτρησης ημερομισθίων στο συνολικό χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωσή της, ο καταρτιζόμενος υποβάλλει στο ΙΕΚ που φοιτά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση (είτε για απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση λόγω πραγματοποίησης συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης εργασίας 120 ή και περισσότερων ημερομισθίων είτε για προσμέτρηση 40 και άνω ημερομισθίων εργασίας συναφούς με την ειδικότητα κατάρτισης στο συνολικό χρόνο της Πρακτικής Άσκησης).
 2. Βεβαίωση εργοδότη που να προσδιορίζει: τη σχέση εργασίας, τη χρονική διάρκεια της απασχόλησης, το σύνολο των ημερών εργασίας, την ειδικότητα και το αντικείμενο ή τα αντικείμενα απασχόλησης του εργαζόμενου.
 3. Βεβαίωση Ι.Κ.Α. που να προκύπτει ο εργοδότης, το σύνολο των δηλωμένων ημερών απασχόλησης και η σχετική ειδικότητα εργαζόμενου.
 4. Σύμβαση εργασίας (προαιρετικά).

Προσοχή

 • Ο εργοδότης δεν υποχρεούται σε καταβολή κάποιας μορφής αποζημίωσης προς τον καταρτιζόμενο. Αυτό επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη.
 • Σε περίπτωση απουσίας, ο καταρτιζόμενος ειδοποιεί την ίδια μέρα τον εργοδότη και το ΙΕΚ εποπτείας.
 • Σε περίπτωση διακοπής της Π.Α. για οποιαδήποτε αιτία ο καταρτιζόμενος οφείλει να ενημερώσει αυθημερόν το ΙΕΚ εποπτείας.
 • Το ωράριο απασχόλησης είναι το ωράριο της επιχείρησης, από 6 έως 8 ώρες ημερησίως, 5 ημέρες την εβδομάδα εκτός Κυριακής και βραδινής απασχόλησης.
 • Οι ασκούμενοι κατά το χρόνο της Π.Α. δεν μπορούν να απουσιάζουν περισσότερες από 15 εργάσιμες ημέρες.
 • Η πρακτική άσκηση αρχίζει κάθε 1η ή 15η του μήνα και τελειώνει με τη συμπλήρωση 960 ωρών.
 • Στην περίπτωση ελέγχου από το Υπουργείο Εργασίας ο καταρτιζόμενος δηλώνει ότι βρίσκεται στο χώρο πραγματοποιώντας Π.Α.
 • Η πρακτική άσκηση είναι και μια διαδικασία πιθανής ένταξης των ασκούμενων στην επιχείρηση ως εργαζομένων και η σωστή ολοκλήρωσή της εξαρτάται και από τους ίδιους.
 • Οι εκπαιδευόμενοι κατά την διάρκεια της Π.Α. ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α. μόνο για την περίπτωση ατυχήματος, που οφείλεται στην άσκησή τους.
 • Η Π.Α. είναι πλέον υποχρεωτική για την έκδοση ΒΕΚ (Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης).
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Κατάρτιση Πιστοποίηση »
επιστροφή στην κορυφή

Διεύθυνση επικοινωνίας

Το Δ.ΙΕΚ Τρικάλων βρίσκεται στην οδό Βαθυκλέους 1 (1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων), 42132, Τρίκαλα

 • τηλ.: +30 24310 75931
 • fax.: +30 24310 75932
 • e-mail: grammateia [παπάκι] iek-trikal [τελεία] tri [τελεία] sch [τελεία] gr

Twitter Facebook Youtube